Приказ књиге "Делатност ОЕБС у оквиру војно-политичке димензије безбедности у Републици Србији"

Рецензовани рукопис садржи укупно 142 странице куцаног текста са прилозима који су изворно нотирани на крају овог рукописа. Аутор је, у самом називу практикума: „Делатност ОЕБС у оквиру војно-политичке димензије безбедности у Републици Србији“, најавио целину његовог садржаја. Систематика практикума је подељена у више самосталних и међусобно повезаних целина. У уводном делу је садржан краћи осврт на тематику која обухвата систем међудржавне сарадње у области контроле наоружања. Даје се рекапитулација читавог штива уз осврт на просторне и временске димензије делатности ОЕБС у оквиру војно-политичке димензије безбедности у нашој земљи.

Главни односно садржајни део практикума систематизован је кроз три самосталне, по обиму неједнаке, подцелине. Оне одговарају посебним областима у којима ОЕБС остварује своју контролну и гарантивну функцију у Републици Србији. У сваком од делова извршена је даља диференцијација изложене материје у складу са садржином и проценом аутора у ком правцу би требало диференцирати поједине делове рада.

У првом делу рада, под називом „Делатност ОЕБС у примени одлука и споразума контроле наоружања“, обрађени су кровни правни инструменти у области контроле наоружања. Њихова класификација је заснована на врстама наоружања које подлеже контроли и модалитетима међудржавне војно-безбедносне сарадње. Поред релевантних докумената обухваћен је кодекс понашања и значајан број одлука којима се регулише делатност ОЕБС у нашој земљи.

Други део рада обухвата материју везану за потписане и ратификоване војне уговоре које подржава ОЕБС. Они се, такође, везују за поље војно-безбедносне димензије делатности ОЕБС у нашој земљи. У овом делу темата аутор је посебно издвојио два активна уговора који се посматрају са војног аспекта. Они су урађени и спроводе се у циљу изградње поверења и безбедности у региону ОЕБС. То су: Отворена неба (Open Skies) и Споразум о конвенционалним војним снагама у Европи (Conventional Forces in Europe - CFE) и имају активну подршку ОЕБС. Њихово разматрање обухвата историјски контекст у којима су настали, политичке прилике, преглед најважнијих одредаба, упознавање са садржајем коришћене терминологије, превасходне циљеве итд.

У трећем делу рада је конкретизована делатност ОЕБС на плану реформе сектора одбране и безбедности у Републици Србији. Допринос ОЕБС је посебно мерљив у делу који се тиче актуелних дешавања на Косову и Метохији. Констатује се да је сарадња оцењена као значајна и успешна, као и да је за Републику Србију значајно да Мисије ОЕБС у Београду и у Приштини више сарађују у решавању питања од заједничког интереса (повратак расељених, њихове имовине и др.). Наведена констатација је заснована на опипљивим показатељима приказаним у релевантним документима. Поред тога, аутор је посебну пажњу посветио учешћу ОЕБС у пројекту „Демократизација сектора безбедности у Републици Србији“. Сврха Пројекта била је да додатно ојача демократски карактер цивилно-војних односа и допринесе ефикаснијем функционисању оружаних снага у оквиру свеобухватног концепта безбедности. Појединачно су навођени сви циљеви који се односе на процес демократизације сектора безбедности у Републици Србији.

Финализирајући осврт изложене материје дат је у закључним разматрањима. У њима се износе конкретни ставови аутора који прате систематику изложеног штива. На самом крају се наводе оригинални прилози који обухватају различите врсте образаца, упитника, извештаја, пословника итд. Аутор их изворно нотира поштујући у свему језик и слог изражен у самом тексту сваког конкретног документа.

Рад је писан прегледним и разумљивим стилом, са садржајно постављеном систематиком, уз обилато коришћење извора у домаћој и иностраној литератури. Излагање је праћено оригиналним навођењем домаћих и иностраних аутора, међународних и регионалних правних инструмената, релевантних веб сајтова, као и материјала који је прикупио током самог истраживања. Приметан је аналитичан приступ аутора у целом раду што доприноси подизању његовог квалитета у научном и практичном смислу. Посебност овог рада односно практикума огледа се у коришћеним материјалима који чине његов базични део.

На основу изложеног, сматрам да практикум под називом: „Делатност ОЕБС у оквиру војно-политичке димензије безбедности у Републици Србији“, аутора мр Марка Мојашевића, испуњава све услове да буде објављен, као наставно средство, те га у том смислу и препоручујем научној, стручној али и широј друштвеној јавности.

доц. др Иван Јоксић